งานปูนตกแต่งผิว
(งานปูนตกแต่งผิว)

ครู: สุนทร แก้วคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน