งานระดับก่อสร้าง
(งานระดับก่อสร้า)

ครู: สุนทร แก้วคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน