คอมพิวเตอร์กราฟิก
(3000-0205)

ครู: นายสามารถ เกิดพรธรรม


คอมพิวเตอร์กราฟิก เทียบโอนรุ่น 11