การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
(JAVA32042101)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ครู: ครูนาตยา วงษ์กต


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ บทบาทของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในปัจจุบัน โครงสร้างและไวยากรณ์ของการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา คำสั่งภาษาจาวา เครื่องมือช่วยเขียนโปรแกรมภาษาจาวา และปฏิบัติการเขียนโปรแกรมขนาดเล็กสำหรับงานธุรกิจ