การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML
(Web-22012414)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ครู: ครูนาตยา วงษ์กต


คำอธิบายรายวิชา ให้เลือกเรียนจากโปรแกรมหรือเครื่องมือ 1 ภาษา คือ HTML, XML, JAVA, PHP และ โปรแกรมช่วยสอนสร้างเว็บเพจตามความต้องการขององค์กรโดยครอบคลุมสาระสำคัญดังต่อไปนี้ ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการทำงานของเว็บเพจ ระบบ Hyper Link การออกแบบเว็บเพจเบื้องต้น การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูป การทดสอบการทำงานของเว็บเพจการ Upload เว็บเพจ