โครงการ(ปกติ)
(IT007)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ครู: ธีรญา แจ่มสาคร
ครู: ครูนาตยา วงษ์กต
ครู: นายสามารถ เกิดพรธรรม
ครู: นายจีรเดช ทันตเสถียรวงศ์


คำอธิบายรายวิชา

นักเรียนนักศึกา ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการทำโครงการวิชาชีพ การดำเนินงานโครงการวิชาชีพ ซึ่งมีโครงการวิชาชีพ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ จัดทำธุรกิจหรือบริการ ทดลองและวิจัย มีการสรุปผลและจัดทำรายงาน การนำเสนอผลงาน และการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ