ความรู้รอบตัว
(total)

ครู: พนมไพร ช่วงจั่น


อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน