โทรคมนาคมเบื้องต้น(2104-2225) ครูผู้สอน นายพนมไพร ช่วงจั่น
(โทรคมนาคม)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

ครู: พนมไพร ช่วงจั่น


ศึกษาวิวัฒนาการของเทคโนโลยีระบบสื่อสาร  สถาบันและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร  หลักการสื่อสารทางสายโทรศัพท์  โทรเลข  การสื่อสารทางวิทยุ  โทรศัพท์เคลื่อนที่  ไมโครเวฟ  การสื่อสารดาวเทียม  การสื่อสารเส้นใยแสง  หลักการสื่อสารข้อมูล  หลักการโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล  ISDN  ( Integrated  Service  Digital  Network )