เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต (ฝึกงาน)
(IT32042011)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ครู: ครูนาตยา วงษ์กต
ครู: นายสามารถ เกิดพรธรรม


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการทำงานของอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่าย Protocol TCP/IP, Client-Server, DNS, SubNet, FTP, Telnet, E-mail, WWW การติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตส่วนบุคคล ปฏิบัติการใช้บริการต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต การเลือกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ปฏิบัติการใช้อินเทอร์เน็ต