ระบบเสียง (3105-2005) ผู้สอน: ครูกิตตินันท์ พิฤกษ์
(EL011)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ครู: กิตตินันท์ พิฤกษ์


อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน