พัลส์เทคนิค (3105-2002) ผู้สอน:ครูกิตตินันท์ พิฤกษ์
(EL010)

ครู: กิตตินันท์ พิฤกษ์


อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน