การประมาณราคาก่อสร้าง 1
(2106 – 2107 )

อาจารย์: ไพรัช ไชยชาญ


ศึกษาหลักการ ขั้นตอนในการประมาณราคา การหาปริมาณวัสดุอุปกรณ์จากการทำบัญชีรายการวัสดุของอาคารที่พักอาศัย