วิทยุสื่อสาร ครูผู้สอน : ครูกิตตินันท์ พิฤกษ์
(EL 010)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

ครู: กิตตินันท์ พิฤกษ์


อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน