ประเภทของรายวิชา

ช่างยนต์10
ช่างกลโรงงาน2
ช่างเชื่อมโลหะ5
ช่างไฟฟ้า12
ช่างอิเล็กทรอนิกส์24
ช่างก่อสร้าง17
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ62
การบัญชี66
การขาย7
อาหารและโภชนาการ3
ศิลปะ3
สามัญสัมพันธ์18
ชมรมต่าง ๆ3
การจัดการทั่วไป10