ประเภทของรายวิชา:


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  (ต่อไป)
รายวิชาทั้งหมด 
การสื่อสารข้อมูลในสำนักงาน [เทียบโอนฯ]info
การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเท็กซ์โหมดinfo
การแข่งขันทักษะ info
การใช้โปรแกรมกราฟิกinfo
การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล[ปกติ]info
การใช้โปรแกรมฐานข้อมูลinfo
การใช้โปรแกรมตารางงานinfo
การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูลinfo
การใช้โปรแกรมนำเสนอและสื่อประสมในงานธุรกิจ (ปวส.เทียบโอน)info
การใช้โปแกรมประมวลผลคำinfo
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ- ครูนาตยาinfo
ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์info
ประมวลผลคำประยุกต์info
พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์info
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ผู้สอนครูนาตยาinfo
ระบบเครือข่ายเบื้องต้น -ครูนาตยาinfo
สอบมาตรฐานวิชาชีพ ปวสinfo
สอบมาตราฐานวิชาชีพ ปวช.3info
หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมinfo
หลักการเขียนโปรแกรมinfo