ประเภทของรายวิชา:


เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
ครู: อำนาจ เปี่ยมแพร
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

งานฝึกฝีมือ 1
ครู: ว่าที่ ร.ต.มนตรี แก้วแสง
บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ 
การบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องเครื่องกลเบื้องต้น 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  งานวัดและตรวจสอบ  งานร่างแบบ  งานตัด 
งานตะไบ  งานเจาะ  งานลับคมตัด  งานทำเกลียว  งานประกอบงานฝึกฝีมือ
ครู: การุณ มาชอบ
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือ และเครื่องกลเบื้องต้น ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน งานวัดและตรวจสอบ งานร่างแบบ งานตัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานทำเกลียว งานประกอบ
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
ครู: อำนาจ เปี่ยมแพร

คำอธิบายรายวิชา

                     ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิค การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือมาตราฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส้น ตัวเลข ตัวอักษร การสร้างรูปเรขาคณิต การกำหนดขนาดของมิติ มาตราส่วน หลักการฉายมุมที่ 1  และมุมที่ 3 ภาพสามมิติ ภาพสเกต ภาพตัด และสัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม

วัสดุช่างอุตสาหกรรม
ครู: ชะโลม เหมือนบุญ
ศึกษาลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน การจัดเก็บ วัสดุในงานอุตสาหกรรม ประกอบด้วย โลหะ อโลหะ โลหะผสม วัสดุก่อสร้าง วัสดุสังเคราะห์ วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การกัดกร่อนและการป้องกัน การตรวจสอบวัสดุเบื้องต้น พลังงานในอนาคต