ประเภทของรายวิชา:


ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ครู: ยลรดา ภิรมจิตรผ่อง

 

เทคนิคการปฏิบัติงานสำนักงาน
ครู: ยลรดา ภิรมจิตรผ่อง
         เป็น
งานด้านการติดต่อสื่อสารธุรกิจ งานด้านการให้บริการเกี่ยวกับเอกสาร งานผลิตเอกสารรูปแบบต่าง ๆ งานการใช้เครื่องใช้สำนักงานที่ทันสมัย การบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน งานรวบรวมเก็บรักษาข้อมูล และการนำไปใช้ประโยชน์ งานการบันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน
การผลิตเอกสารเพื่อการสื่อสาร
ครู: ยลรดา ภิรมจิตรผ่อง

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.       มีความเข้าใจในเกี่ยวกับเอกสารเพื่อการสื่อสาร

2.       มีทักษะในการใช้เครื่องใช้สำนักงานและการผลิตเอกสาร

3.       มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน      

4.       นำไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ           

มาตรฐานรายวิชา

1.       ใช้เอกสารเพื่อการติดต่อสื่อสารธุรกิจ

2.       ผลิตเอกสารรูปแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในสำนักงาน         

3.       บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานในสำนักงาน

4.       ใช้และบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน

5.       บริการและจัดเก็บเอกสารข้อมูลในสำนักงาน

การสื่อสารธุรกิจ
ครู: ยลรดา ภิรมจิตรผ่อง
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
หลักการจัดการ
ครู: ยลรดา ภิรมจิตรผ่อง

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการจัดการ ความเป็นมาและแนวความคิดในการจัดการ หลักการและกระบวนการการจัดการ
การวางแผน การจัดองค์การ การจัดการงานบุคคล การอำนวยการ การกำกับดูแลแรงงานสัมพันธ์และประกันสังคม
การนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการ การประยุกต์หลักการจัดการในงานอาชีพ
การปฎิบัติงานสำนักงานอัตโนมัติ
ครู: ยลรดา ภิรมจิตรผ่อง


ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของสำนักงานอัตโนมัติ ส่วนประกอบประโยชน์ข้อดี-ข้อเสียของสำนักงานอัตโนมัติ ตลอดจนศึกษาการใช้เครื่องปฎิบัติงานสำนักงานสมัยใหม่ชนิดต่าง ๆ ศึกษาบทบาทของคอมพิวเตอร์ในสำนักงานสมัยใหม่ กำหนดหัวข้อกรณีศึกษาต่าง ๆ แล้วนำเสนอข้อมูลด้วยเครื่องใช้สำนักงานสมัยใหม่พิมพ์ดีดอังกฤษ 1
ครู: ยลรดา ภิรมจิตรผ่อง

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ดีดอังกฤษ การสร้างเทคนิคที่ดีในการพิมพ์สัมผัส  การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีดและการแก้ไขอย่างง่าย  การเรียนรู้แป้นพิมพ์ การพิมพ์สัมผัสและวิธีคำนวณคำ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ครู: ยลรดา ภิรมจิตรผ่อง

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การกำหนดกลยุทธ์และหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนกำลังคน การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง หลักเกณฑ์และนโยบาย การกำหนดค่าจ้าง สวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบัติงานการพัฒนาบุคลากร การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

การเสริมสร้างบุคลิกภาพ
ครู: ยลรดา ภิรมจิตรผ่อง

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การเสริมสร้างบุคลิกภาพ ความหมาย  ความสำคัญ  หลักและวิธีการเสริมสร้างบุคลิกภาพ ลักษณะของผู้มีบุคลิกภาพดี การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูด การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ มารยาทและการสมาคมในโอกาสและสถานที่ต่าง ๆ  ศิลปะการแต่งกาย การปฏิบัติตนตามประเพณีนิยมเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และงานอาชีพ

การจัดการสำนักงาน
ครู: ยลรดา ภิรมจิตรผ่อง

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน แนวความคิด ปรัชญาและวิธีการปฏิบัติงาน  การจัดและปรับปรุงระบบสำนักงาน  บทบาทและหน้าที่งานสำนักงานทั้งในภาครัฐและเอกชน กระบวนการบริหารจัดการสำนักงาน การจัดผังสำนักงาน สายการดำเนินงาน การบริหารเอกสาร ระบบการจัดเก็บเอกสารและเครื่องใช้สำนักงาน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบริหารงานเอกสาร การจัดสำนักงานจำลอง ฝึกปฏิบัติงานสำนักงานเพื่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน