ประเภทของรายวิชา:


ชมรมช่างอิเล็กทรอนิกส์
อาจารย์: กิตตินันท์ พิฤกษ์
บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  

เป็นชมรมที่จัดตั้งโดย ครูกิตตินันท์  พิฤกษ์ เเละครูพนมไพร  ช่วงจั่น ร่วมกับนักเรียนแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

ชมรมช่างไฟฟ้า
อาจารย์: อภิชาติ เกษม
บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  

ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในวิทยาลัย

ชมรมคอมพิวเตอร์
อาจารย์: สัมฤทธิ์ ทองพัฒน์
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน