ประเภทของรายวิชา:


รายวิชาทั้งหมด 
คณิตศาสตร์พื้นฐานinfo
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมinfo
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ ๑info
มนุษยสัมพันธืในการทำงานinfo
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตinfo
หัองสมุดกับการรู้สารสนเทศinfo
ชื่อรายวิชา English Conversation Iinfo
พละศึกษาเพื่อสร้างสมถรรภาพในการทำงานinfo
การเมืองการปกครองของไทยinfo
ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการinfo
มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน info
ชีวิตและวัฒนธรรมไทยinfo
ภูมิเศรษฐศาสตร์info
ห้องสมุดและการรู้สารสนเทศinfo
วิทยาศาสตร์ประยุกต์info
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1info
คณิตศาสตร์1info
ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษinfo