ประเภทของรายวิชา:


ช่างถนอมอาหาร
ครู: ลักขณา เปี่ยมแพร
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การถนอมอาหารแบบต่างๆ
ช่างอาหารไทย
ครู: รัตชุฏา ปทุมหิรัญรักษ์

ศึกษาหลักการจัดรายการอาหารประจำวัน  การหุงต้มอาหาร  การสงวนคุณค่าทางโภชนาการ  สุขอนามัย  การเลือกซื้ออาหารสด  อาหารแห้ง  การเลือกใช้อุปกรณ์  เครื่องใช้  ให้เหมาะสมกับชนิดของอาหาร  การประกอบอาหารไทยประเภทต่าง ๆ

อาหารครอบครัว
ครู: ลักขณา เปี่ยมแพร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเภทและชนิดของอาหารหลักของไทย ประเภทของสารอาหาร หลักการชั่ง ตวง วัด ที่ใช้ในการประกอบอาหาร การเลือกซื้ออาหาร การใช้อุปกรณ์ การกำหนดรายการอาหารและประกอบอาหารมื้อต่างๆสำหรับบุคคลในครอบครัว