ประเภทของรายวิชา:


การขายเบื้องต้น 2
ครู: จันทร์แรม พุทธนุกูล

การขายเบื้องต้น 2
การขายเบื้องต้น 1
ครู: ศุภานัน กังคะพิลาศ
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการขาย แนวคิดทางการขาย วิวัฒนาการ
การขาย หน้าที่ทางการขาย ประเภท และลักษณะของงานขาย ความรู้เกี่ยวกับตนเอง ความรู้เกี่ยวกับกิจการ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า ความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขัน คุณสมบัติของนักขาย โอกาส และความก้าวหน้าของนักขาย
พฤติกรรมผู้บริโภค
ครู: ภัทรี ชัยเพชร
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค รูปแบบต่าง ๆ ของกระบวนการตัดสินใจซื้อ มูลเหตุจูงใจการซื้อทั้งทางตรงและทางอ้อม อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อการซื้อ
การขายตรง
ครู: จารุวรรณ จันทร์แก้ว
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักากรและการดำเนินธุรกิจขายตรง รูปแบบของการขายตรง สภาวการณ์ตลาดขายตรง แผนการตลาดของธุรกิจขายตรง การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การวางแผนและเทคนิคการขายตรง คุณสมบัติและจรรยาบรรณวิชาชีพขายตรง กฎหมายและองค์การที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายตรง
การส่งเสริมการขาย (2201- 2208) ครูจันทร์แรม พุทธนุกูล
ครู: จันทร์แรม พุทธนุกูล

 

การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม
ครู: จันทร์แรม พุทธนุกูล

ศึกษาเกี่ยว

การเงินส่วนบุคคล
ครู: จันทร์แรม พุทธนุกูล

ยินดีต้อนรับ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การรู้จักจัดหาเงิน ออมเงิน และใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนทางเลือกในการลงทุนประเภทต่าง ๆ และผลประโยชน์ทางภาษี